Kompletní podmínky pro akci TV Premium + HBO GO

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost Filmpark, s.r.o., se sídlem K náhonu 988/1, 198 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 28216946, DIČ: CZ28216946, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133212 (dále jen “Vyhlašovatel”), provozovatel portálu www.MobilniTV.cz (dále jen “portál") organizuje v termínu od 11.11. 2018 00:00:00 do odvolání (dále jen „Doba konání“) marketingovou akci nazvanou „TV Premium + HBO GO na 2 měsíce zdarma“ (dále jen „akce“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Akce, které jsou k dispozici na internetové stránce www.mobilnitv.cz

2. Základní podmínky akce

2.1. Zákazník z České republiky, fyzická osoba starší 18 let, spotřebitel (dále jen „zákazník“), pokud splní podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech v Doběkonání, získá jako registrovaný uživatel portálu odměnu ve formě voucheru na službu TV Premium + HBO GO na 2 měsíce zdarma (dále jen „odměna”).

2.2. Podmínka pro získání odměny jsou: V době konání vytvořit registraci uživatelského účtu na portálu MobilniTV.cz.

2.3. Z Akce budou vyloučeni ti, kteří:
Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech
Jsou zaměstnanci obchodní společnosti Filmpark, s.r.o. a ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Jsou oficiální partneři - franšízanti, a jejich zaměstnanci,
Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s touto Akcí.

2.4. Uživatel, který splní v době konání podmínky pro získání odměny, získá odměnu TV Premium na 2 měsíce zdarma.

2.5. Akci mohou využít pouze fyzické osoby.

2.6. Každý registrovaný uživatel se může do Akce zapojit po dobu trvání akce pouze jednou.

2.7. Je nutné u provozovatele služby registrovat platební kartu uživatele. Jiné platební metody nejsou umožněny.

2.8. Identifikace uživatele probíhá na základě jeho registrace na portálu a pomocí platební karty a voucheru, který se uplatní automaticky objednáním služby/předplatného u provozovatele služby. Z platební karty bude provedena registrační (kontrolní) transakce ve výši 1 Kč ve prospěch provozovatele služby, která slouží k ověření platební karty.

3. Popis akce a podmínky

3.1. Po dobu bezplatného 2-měsíčního období má uživatel k dispozici nabídku TV Premium + HBO GO ZDARMA.

3.2. Bezplatné období může být kdykoliv uživatelem zrušeno.

3.3. Pokud uživatel neukončí předplatné nejpozději do 24 hod. před skončením bezplatného období, bude se z jeho registrované platební karty na měsíční bázi účtovat cena za tarif TV Premium dle platného Ceníku zveřejněného na stránkách provozovatele a prodávajícího www.sledovanitv.cz. Tarif lze kdykoliv následně ukončit, doběhne však předplacené měsíční období.

3.4. O ukončení bezplatného 2-měsíčního období informuje vyhlašovatel akce uživatele e-mailem s předstihem několika dnů.

3.5. Pokud chce uživatel pokračovat ve využívání služby i po 2-měsíčním bezplatném období, ale požaduje využívat jiný tarif z nabídky, změní si programovou nabídku nejpozději 24h. před skončením bezplatného období. Lze změnit na tarif TV Zdarma, TV Základ, TV Standard + případné doplňkové balíčky, např. Sport, Videotéka, FilmBOX, HBO GO, aj. dle aktuální nabídky a Ceníku na sledovanitv.cz

3.6. Pokud bezplatné období zákazník nevyužije, bez náhrady propadá. Nevzniká nárok na proplacení nevyužitého bezplatného období.

3.7. Více informací získá zákazník na sledovanitv.cz.

3.8. Službu SledováníTV provozuje: sledovanitv.cz s.r.o., I ČO: 01607910

3.9. Všeobecné ochodní podmínky služby jsou k dispozici u provozovatele a prodávajícího na stránkách www.sledovanitv.cz

4. Osobní údaje

4.1. Zákazník uděluje podle zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajůjím nahlášených v rámci akce za účelem předání dárku, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona Č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku akce s tím,že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Filmpark, s.r.o., se sídlem K náhonu 988/1, 198 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 28216946, DIČ: CZ28216946, zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133212, provozovatel portálu MobilniTV.cz

4.2. Zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnoužádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele nebo elektronicky přes kontaktní formulář. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání akce povede k vyloučení zákazníka z akce. Zákazník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

4.3. Uživatel má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

5. Závěrečné ustanovení

5.1. Účastí v akci vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly a podmínkami akce.

5.2. Vyhlašovatel tímto není vůči zúčastněným uživatelům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

5.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním akce, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce, bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel akce nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka.

5.4. Vyhlašovatel neručí a nenese odpovědnost, pokud služba SledovaniTV bude pro zákazníka nedostupná, nepůjde mu zřídit atp. Odměnou od portálu MobilniTV.cz je pouze samotný voucher, nikoliv služba.

5.5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky akce. V případě nejasností se účastník může obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím zákaznické podpory na www.mobilnitv.cz/kontakt.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11.11.2018.