Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů portálu MobilniTV.cz

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1.2. Provozovatelem stránek MobilniTV.cz (dále "portálu") je společnost Filmpark, s.r.o., K náhonu 988/1, 198 00 Praha 9, Česká Republika IČ: 28216946, DIČ: CZ28216946  se sídlem: K náhonu 988/1, 198 00 Praha 9, Česká Republika Společnost je zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133212 (dále jen „provozovatel“)

1.3. Obchodní podmínky upravují veškeré užívání portálu MobilniTV.cz právní i neprávní poměry s tímto související.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace uživatele provedené na www.MobilniTV.cz může uživatel přistupovat do svého účtu. Ze svého uživatelského účtu může uživatel provádět objednávání služeb, zejména IPTV, VOD, apod.

2.2. Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Provozovatel k registraci na portálu nevyžaduje jiné osobní údaje uživatele, než je platný email uživatele a zvolené heslo k uživatelskému účtu.

2.3. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami. Uživatel není oprávněn umožnit využívání svého účtu třetím osobám.

2.4. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když uživatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá (12 měsíců a déle), či v případě kdy uživatel poruší své povinnosti z těchto obchodních podmínek.

2.5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

2.6. Svůj uživatelský účet může uživatel kdykoliv zrušit. Zrušením uživatelského účtu, dojde k úplnému a nevratnému smazání účtu a veškerých dat uživatele, které provozovatel portálu zpracovává a zároveň tímto úkonem dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních dat uživatele. Takto smazaný účet již nejde obnovit.

 

3. Prezentace služeb a předplatného

3.1. Provozovatel portálu není prodávajícím z žádných nabízených služeb.

3.2. Portál MobilniTV.cz slouží výhradně k prezentaci služeb a předplatného, zejména IPTV, VOD a dalších, včetně vytvoření registrace uživatelského účtu, ze kterého je možné objednat prezentované služby u jednotlivých poskytovatelů a prodejců služeb.

3.3. Služby, které si uživatel může objednat a předplatit, jsou uskutečněny na www stránkách či v aplikaci provozovatele služby, kde uživatel přijímá Obchodní podmínky provozovatele a prodávajícího vybrané služby.

3.4. Kupní smlouvu uživatel uzavírá samostatně s každým provozovatelem a prodávajícím vybrané služby zvlášť a napřímo s daným provozovatelem a prodávajícím. Platby za služby a předplatné jsou realizovány přímo ve prospěch provozovatele a prodávajícího uživatelem vybrané služby.

3.5. Provozovatel portálu MobilniTV.cz neposkytuje žádné služby, ani nepřijímá žádné platby od uživatelů portálu.

3.6. Provozovatel portálu MobilniTV.cz pravidelně aktualizuje prezentaci služeb, neručí však právně za správnost a aktuálnost uváděných cen a zveřejněných informací. Pro uživatele je vždy závazná a platná aktuální cena dle Ceníku uváděným provozovatelem a prodávajícím vybrané služby na stránkách nebo v aplikacích provozovatele a prodávajícího.

4. Pravidla pro používání portálu

4.1. Užívání portálu je v plné míře možné po úspěšné registraci. Portál je užíván bezúplatně, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

4.2. Portál lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

4.3. Portál zejména nesmí být užíván s cílem poškodit jiné osoby, neoprávněně zasílat či zveřejňovat neautorizovaná komerční či jiná sdělení a zasílat data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkčnost hardware či software.

4.4. Uživatel není oprávněn užívat portál jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu uděleného provozovatelem portálu.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Základní ustanovení

5.1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Filmpark, s.r.o. IČ  28216946 se sídlem K náhonu 988/1, 198 00 Praha 9  (dále jen: „správce“).

5.1.2. Kontaktní údaje správce jsou Adresa: Filmpark, s.r.o., K náhonu 988/1, 198 00 Praha 9,   Email: emailový formulář na www.mobilnitv.cz/kontakt

5.1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5.1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

5.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

5.2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace.

5.2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro registraci a přístup do uživatelského účtu na portálu.

5.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

5.3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je umožnit využití uživatelského účtu na portálu mezi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

5.3.2. Účelem zpracování osobních údajů je umožnit vytvoření uživatelského účtu na portálu MobilniTV.cz; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje: email a vytvoření hesla. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro zřízení uživatelského účtu, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

5.3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

5.4. Doba uchovávání údajů

5.4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem, po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5.4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Správce osobní data vymaže zároveň při zrušení uživatelského účtu.

5.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb, zajišťující služby a další služby prezentované na portálu, zajišťující marketingové služby.

5.5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

5.6. Vaše práva

5.6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 3 těchto podmínek.

5.6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

5.7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

5.7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

5.7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

5.7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5.8. Závěrečná ustanovení

5.8.1. Odesláním registračního formuláře na portálu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

5.8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

5.8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

6. Kontakty

6.1. Poštovní adresa provozovatele: Filmpark, s.r.o., K náhonu 1/988, 198 00 Praha 9

6.2. Emailový formulář na stránce www.mobilnitv.cz/kontakt.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškerá ujednání mezi provozovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

7.2. Provozovatel není ve vztahu k uživateli portálu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Všechna práva k webovým stránkám provozovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží provozovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu provozovatele.

7.4. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek, nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel nesmí při využívání portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící portál a užívat internetové stránky MobilniTV.cz nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

7.5. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.11.2018